ИР1 - Методологическа рамка за изграждане на дигитални умения чрез социални медии за нискоквалифицирани / безработни лица.

Целта на резултата е да се разработи методологична рамка за изграждане на дигитални умения чрез социални медии на нискоквалифицирани / безработни лица (особено над 45 години), за да се увеличи техният достъп до възможности за заетост.

Задачите, планирани за ИР1, включват следното:

Задача 1.1. Оценка на методологиите, практиките и инструментите за онлайн набиране, скрининг и подбор

Задача 1.2. Развитие на рамка за изграждане на умения: преглед на съществуващата литература на наличните модели

Национален доклад

Обобщение

IO2 - Мобилна и онлайн интерактивна платформа за изграждане на цифрова компетентност на нискоквалифицирани / безработни лица

Целта на ИР2 е разработването и пилотното внедряване на мобилна и онлайн интерактивна платформа за електронно обучение за изграждане на умения за социални медии и цифрови умения на нискоквалифицирани / безработни лица (главно над 45 години), въз основа на методологическата рамка разработена в рамките на ИР1.

Задача 2.1. Разработване на интерактивна платформа

Задача 2.2. Пилотно прилагане на изграждането на дигитални умения

IO3 - Онлайн инструмент за самооценка и ръководство за ползване от професионалисти, които подкрепят нискоквалифицирани / безработни лица

Целта на ИР3 е разработването и разпространението на онлайн инструмент за самооценка и наръчник за представяне на новия подход и предоставяне на насоки за това как методологичната рамка и интерактивната мобилна и онлайн платформа могат да бъдат използвани от професионалистите, които подкрепят безработни възрастни хора.

Задача 3.1. Разработване на онлайн инструмент за самооценка и ръководство за професионалисти.

Задача 3.2. Разпространение на онлайн инструмента за самооценка и ръководството за професионалисти

Ръководство за ползване