Обща информация

Този проект цели:

Усъвършенстване на дигиталните / медийните компетенции на нискоквалифицираните безработни, предимно възрастни над 45 години, чрез иновативни инструменти, за да се мотивират и да им се даде възможност да изградят силна онлайн професионална идентичност, за да засилят достъпа им до заетост, водещи до социално-икономическо включване.

Повишаване на знанията на кариерните консултанти и / или съответните органи, организации / компании, работещи с нискоквалифицирани безработни и им предоставят нов подход / инструмент за подкрепа и взаимодействие с безработни лица на средна възраст чрез социални медии

 

Целеви групи

Този проект е насочен към следните целеви групи:

Нисквоквалифицирани безработни лица в средна възраст (над 45 години) в България, Италия, Португалия, Испания и Турция

Професионалисти в областта на заетостта и / или съответни органи, организации и фирми, работещи с нискоквалифицирани безработни (напр. бюра по труда, работодатели).

 

Партньори

Консорциумът се състои от 6 партньора от 4 страни от ЕС (България, Италия, Португалия и Испания), както и Турция, която споделя подобни предизвикателства и обхваща различни секторни, географски и професионални среди, като осигурява изпълнението на този многостепенен и интердисциплинарен проект:

 

1 Consultis
2 Rumo
3 MCA
4 RED2RED
5 P.Ri.Ma.Forma.
6 Ege University

Intelectual Outputs

Интелектуални резултати

ИР1 - Методологическа рамка за изграждане на дигитални умения чрез социални медии за нискоквалифицирани / безработни лица.

Целта на резултата е да се разработи методологична рамка за изграждане на дигитални умения чрез социални медии на нискоквалифицирани / безработни лица (особено над 45 години), за да се увеличи техният достъп до възможности за заетост.

Задачите, планирани за ИР1, включват следното:

Задача 1.1. Оценка на методологиите, практиките и инструментите за онлайн набиране, скрининг и подбор

Задача 1.2. Развитие на рамка за изграждане на умения: преглед на съществуващата литература на наличните модели

LINKUPS IO1 Executive Summary

IO2 - Мобилна и онлайн интерактивна платформа за изграждане на цифрова компетентност на нискоквалифицирани / безработни лица

Целта на ИР2 е разработването и пилотното внедряване на мобилна и онлайн интерактивна платформа за електронно обучение за изграждане на умения за социални медии и цифрови умения на нискоквалифицирани / безработни лица (главно над 45 години), въз основа на методологическата рамка разработена в рамките на ИР1.

Задача 2.1. Разработване на интерактивна платформа

Задача 2.2. Пилотно прилагане на изграждането на дигитални умения

IO3 - Онлайн инструмент за самооценка и ръководство за ползване от професионалисти, които подкрепят нискоквалифицирани / безработни лица

Целта на ИР3 е разработването и разпространението на онлайн инструмент за самооценка и наръчник за представяне на новия подход и предоставяне на насоки за това как методологичната рамка и интерактивната мобилна и онлайн платформа могат да бъдат използвани от професионалистите, които подкрепят безработни възрастни хора.

Задача 3.1. Разработване на онлайн инструмент за самооценка и ръководство за професионалисти.

Задача 3.2. Разпространение на онлайн инструмента за самооценка и ръководството за професионалисти