ЗА ПРОЕКТА

Обща информация

Този проект цели:

Усъвършенстване на дигиталните / медийните компетенции на нискоквалифицираните безработни, предимно възрастни над 45 години, чрез иновативни инструменти, за да се мотивират и да им се даде възможност да изградят силна онлайн професионална идентичност, за да засилят достъпа им до заетост, водещи до социално-икономическо включване.

Повишаване на знанията на кариерните консултанти и / или съответните органи, организации / компании, работещи с нискоквалифицирани безработни и им предоставят нов подход / инструмент за подкрепа и взаимодействие с безработни лица на средна възраст чрез социални медии

 Целеви групи

Този проект е насочен към следните целеви групи:

Нисквоквалифицирани безработни лица в средна възраст (над 45 години) в България, Италия, Португалия, Испания и Турция

Професионалисти в областта на заетостта и / или съответни органи, организации и фирми, работещи с нискоквалифицирани безработни (напр. бюра по труда, работодатели).

Партньори

Консорциумът се състои от 6 партньора от 4 страни от ЕС (България, Италия, Португалия и Испания), както и Турция, която споделя подобни предизвикателства и обхваща различни секторни, географски и професионални среди, като осигурява изпълнението на този многостепенен и интердисциплинарен проект.